เนเจอร์เทรค อีโค ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

ท่องโลกกว้าง โดยผู้รักธรรมชาติ

เนเจอร์เทรค อีโค ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด
69 หมู่บ้านชลนิเวศน์ ถ.ประชาชื่น ลาดยาว จตุจักร ถนนใหญ่ของหมู่บ้าน เลยป้อมยามมาประมาณ 200 เมตร กรุงเทพมหานคร 10900
099-325-2553
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00น.
info@naturetrekth.com

ทัวร์อินเดีย อินเดีย ลาดักห์ เลห์-นูบรา วัลเล่ย์ 7วัน 5คืน

ทัวร์อินเดีย อินเดีย ลาดักห์ เลห์-นูบรา วัลเล่ย์ 7วัน 5คืน
37,500฿
ราคาเริ่มต้น
7 วัน 5 คืน
การเดินทาง
SPICEJET
สายการบิน

พระราชวังเลห์ -พิพิธภัณฑ์สตอคพาเลซ -พระราชวังเชย์ -หุบเขานูบรา -ช่องเขาคารตุงลาพาส -เทือกเขาหิมาลัยและคาราโครัม
หมู่บ้านดิสกิต -วัด Diskit -วัด Hunder -ทะเลทรายฮุนดร้า -วัด Samstanling Gompa -ทะเลสาบพันกอง -วัดติกเซย์
วัดเฮมิส -เทวาลัย -อินเดียเกท

NTT-000-15

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 00.30

  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่4

 • 03.00

  เหิรฟ้าสู่ เดลี โดยสายการบินสไปซเจต เที่ยวบินที่ SG88

 • 06.25

  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี กรุงนิว เดลีฮ์

 • 11.00

  นำท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองเลห์

 • 13.00

  ถึงสนามบินเลห์ สนามบินพาณิชย์ที่อยู่สูงที่สุดในโลก

 • บ่าย

  ชม พระราชวังเลห์ ซึ่งเป็นพระราชวัง ที่ตั้งอยู่อย่างโดด เด่นกลางเมืองเลห์ ขนาดความสูง 9 ชั้น ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1630 
  เดินทางไปยัง พิพิธภัณฑ์สตอคพาเลซ ซึ่งอยู่ในพระราชวังสตอค ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเลห์
  ชม พระราชวังเชย์ ซึ่งเดิมชื่อ เชรน ภาษาลาดัคห์แปลว่ากระจก เนื่องจากกษัตริย์ผู้สร้างได้ขุดสระน้ำกว้างไว้หน้าวังเพื่อต้องการให้สะท้อนพระราชวังลงสู่พื้นน้ำ 

วันที่ 2
 • เช้า

  รับประทานอาหาร
  เดินทางโดยรถจี๊ปสู่ หุบเขานูบรา ระยะทาง ห่างจากเมืองเลห์ประมาณ 125 กิโลเมตร ระหว่างทางท่านจะได้ชมความยิ่งใหญ่ของ เทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาคาราโครัม
  เดินทางขึ้นสู่ ช่องเขาคารตุงลาพาส ช่องเขาที่เป็นเส้นทางรถยนต์ที่สูงที่สุดในโลก

 • เที่ยง

  พักทานอาหารกลางวันระหว่างทาง  

 • บ่าย

  เดินทางเข้าสู่ หุบเขานูบรา นูบราหมายถึงหุบเขาแห่งดอกไม้ เป็นหุบเขาเล็กที่ยิ่งใหญ่รุ่มรวยด้วยธรรมชาติที่สวยงามโอบล้อมด้วย เทือกเขาหิมาลัยและคาราโครัม เทือกเขาคาราโครัมนี้เป็นเขตแดนตามธรรมชาติกั้นอินเดียกับปากีสถาน 

 • ค่ำ

  ถึง หมู่บ้านดิสกิต เป็นเวลาอาทิตย์อัศดงทอแสงสวยงามทาบทับภูเขาสูง
  ชม วัด Diskit  วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1420 ตั้งอยู่บนเนินเขา

วันที่ 3
 • 06.00

  รับประทานอาหารเช้า
  แวะเที่ยว วัด Hunder เป็นวัดเก่าแก่ของหมู่บ้าน Hunder   และนำท่านไปถ่ายรูป ทะเลทรายฮุนดร้า

 • 12.00

  เดินทางกลับ เมืองเลห์  รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง

 • บ่าย

  ชม วัด Samstanling Gompa ที่หมู่บ้าน Sumur ซึ่งเป็นวัดของนิกายหมวกเหลือง  

 • ค่ำ

  เดินทางถึงเลห์  นำท่านเข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็น 

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  เดินทางสู่ ทะเลสาบพันกอง 4,420 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เมตร และถูกครอบครองโดย 2 ประเทศ โดยร้อยละ 30 เป็นของประเทศอินเดีย และร้อยละ 70  ลักษณะซิกแซกไปมาอย่างชัดเจน 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  เดินทางสู่ที่พัก แค้มป์ไซท์

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 5
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  แวะชม วัดติกเซย์ เป็นวัดของนิกายหมวดเหลืองอายุ 600-700 ปี
  นำชมพระเมตไตรยใหญ่ พระพุทธรูปอนาคตตามความเชื่อของพุทธทิเบต
  นำชม วัดเฮมิส เป็นวัดทิเบตนิกายหมวกแดงอายุ 450 ปีเป็นวัดที่ใหญ่และรวยที่สุดในลาดัคห์ ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1998

 • เที่ยง

  ถึง เลห์ นำท่านรับประทานอาหารเที่ยง

 • บ่าย

  เข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเล่นช้อปปิ้ง ฝากคนที่บ้าน  

วันที่ 6
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า แล้ว เดินทางสู่สนามบิน

 • 05.00

  ถึงสนามบินนำท่านเช็คอิน

 • 07.35

  เหิรฟ้าสู่เมืองเดลี โดยสายการบินเจตแอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ 9W610

 • 08.55

  ถึงสนามบินเดลีจากนั้นรถรับ    
  นำชมเทวาลัย ซึ่งสร้างอย่างปราณีตงดงามด้วยหินอ่อน สีขาวสลับกับหินทรายสีชมพู 

 • เที่ยง

  บริการอาหารเที่ยง
  ชม เมืองเดลลี ชมอินเดียเกท ประตูชัยชนะของอินเดียที่สร้างเป็นอนุสรณ์ให้ทหารที่ผ่านการร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่สอง

 • 21.20

  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบินสไปซ์เจต เที่ยวบินที่ SG87

วันที่ 7
 • 03.00

  ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพและเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ที่ไม่รู้ลืม   

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม :

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-เดลี-เลห์-เดลี-กรุงเทพฯชั้นประหยัด ตามระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
 • ค่าที่พักโรงแรม 3 และ 4 ดาว และดีที่สุดของท้องถิ่น(พักห้องละ 2 ท่าน)
 • รถโคชปรับอากาศ เที่ยวเมืองเดลี
 • รถโตโยต้า อินโนว่า (ไม่ปรับอากาศ) หรือเทียบเท่า ขนาด 4 ท่าน/คัน(เที่ยวเลห์)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทางทั้งคนไทย และท้องถิ่น
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย
 • เต้นท์ห้องน้ำตลอดทาง
 • อุปกรณ์ปฐมพยาบาล

อัตราค่าบริการไม่รวม :

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ, พนักงานบริการ (ตลอดทริป 600 บาท ต่อท่าน)
 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าซักเสื้อผ้า อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
 • ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
 • ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด (สำหรับกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 18 กิโลกรัม, กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง ไม่เกิน 7 กิโลกรัม)

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน            เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน         เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

โปรแกรมทัวร์แนะนำ